Bài Vọng cổ Trần Nhân Tông | Nghệ sĩ Như Huỳnh Kính lễ mừng Phật hoàng nhập niết bàn

 Thiết kế Poster/Thumbnail: Dương Kiều Diễm

Biên tập Video: KKD

Next Project

Nhận xét