Dương Kiều Diễm - CEO KKD Việt Nam - đơn vị Truyền thông tử tế tại sự kiện "Đồng tiền thông minh"

 

Dương Kiều Diễm - CEO KKD Việt Nam - đơn vị Truyền thông tử tế tại sự kiện Forbes Việt Nam. 
Photo: Ken

Next Project

Nhận xét